ทุนจีนในประเทศไทย

posted on 08 Dec 2008 19:30 by chineses-coming in OverseasChinese

 

 

สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

คนจีนจะยังคงมีบทบาทสำคัญสุดต่อทางเศรษฐกิจของผู้คนในประเทศไทยต่อไปอย่างเข็มแข็ง

อีกทั้งบรรดานักธุรกิจเหล่านี้ซึ่งครอบครัวของพวกเขาได้ผ่านกระบวนการสะสมทุนมาเป็นเวลานาน

ก็ค่อยๆกระจายธุรกิจการลงทุนของตนเองจากไทยสู้ตลาดโลกมากขึ้น ทั้งที่ธุรกิจการลงทุนเหล่านี้ในอดีต

เคยอยู่ภายใต้การครอบงำของทุนตะวันตกหรือทุนจีนโพ้นทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ มาก่อน

ในบรรดากลุ่มทุนจีนขนาดใหญ

่ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจผูกขาดกับรัฐวิสาหกิจต่างๆ

ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา

และยังคงขยายธุรกิจการลงทุนต่อไปอย่างกว้างขวางในช่วงสงครามเกาหลี

โดยกลุ่มทุนธนาคารและการประกันภัยทุกกลุ่มในช่วงที่เพิ่งเข้ามาดำเนินกิจการเหล่านี้

ส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการลงทุนร่วมระหว่างชาวจีนแต้จิ๋วด้วยกันเองแล้ว

ทุกกลุ่มยังให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรกับชนชั้นผู้ปกครองของไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำกองทัพบกซึ่งจะผูกขาดความรักชาติแต่เพียงกลุ่มเดียว

ขณะที่นายทุนจีนเหล่านี้พร้อมที่จะเชื้อเชิญบรรดานายพลคนสำคัญ

เข้ามาเป็นทั้งประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารต่างๆแล้ว

ก้อพร้อมที่จะอภินันทนาการหุ้นลมให้นายทหารเหล่านั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความมั่นคงในธุรกิจลงทุน

ตลอดจนสิทธิและอภิสิทธิ์ต่างๆ

ที่ธุรกิจในเครือของแต่ละกลุ่มจะได้รับความอนุเคราะห์หรือได้รับการหยิบยื่นจากหน่วยงานราชการ

เรียกกันทั่วไปว่า “กลุ่มสี่เสาเทเวศร์”

ต่อมารัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ซึ่งปัจจุบันชื่อใหม่เป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความทันสมัยทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้ได้

ผลพวงที่ติดตามมาของการเติบโตทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ในประเทศไทย

นอกจากจะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยถูกพัฒนา

กลายเป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมที่สามารถพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นแล้ว

ยังทำให้การประกอบการธุรกิจทุกสาขาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในอัตราก้าวหน้า

เพิ่มศักยภาพให้ทุนจีนแต่ละกลุ่มสามารถพัฒนาจากทุนพาณิชย์

กลายเป็นทุนธนาคารและทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จนกระทั่งนายทุนไทยเชื้อสายจีนบางคนที่เคยครอบงำธุรกิจนำเข้าต่างๆ

ก็ได้เปลี่ยนฐานการลงทุนเป็นผู้กระจายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

โดยโรงงานของชาวต่างประเทศและโรงงานของทุนจีนทั่วไปแล้ว

บางกลุ่มก็ได้ระดมทันภายในตระกูลและหุ้นส่วนนักธุรกิจเชื้อสายจีนโพ้นทะเลด้วยกันเอง

จัดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้นมา

กลุ่มทุนใหม่ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเข้าหุ้นร่วมกันของบรรดาตระกูลผู้นำชาวจีนแต้จิ๋ว

ในช่วงหลังสงครามเกาหลีเป็นส่วนมากนั้นก็ค่อยๆ

แตกกระจายและคลายความเป็นเอกภาพในลักษณะของการลงทุนร่วม กลายเป็นธุรกิจการลงทุนของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

จนกระทั่งในทศวรรษต่อมา แต่ละตระกูลยังมีบริษัทในเครือซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนักธุรกิจจีนสัญชาติไทยเหล่าน

ซึ่งประสบความสำเร็จในการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า ธุรกิจการเงิน

และอุตสาหกรรมการเกษตร ตามลำดับ ก็จะกลายเป็นกลุ่มทุนจีนขนาดใหญ่

ที่มีเครือข่ายบริษัทลูกครอบงำแต่ละภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย

ต่อเนื่องไปจนถึงทศวรรษหลังๆด้วย

จนกระทั่งธุรกิจการลงทุนนาดใหญ่ของภาคเอกชนในประเทศไทย

ทั้งของทุนบริษัทข้ามชาติและทุนภายในประเทศด้วย

 

การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหันมาปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดอย่างจริงจัง ขณะที่ทุนไทยเชื้อสายจีนที่ผ่านกระบวนการสะสมทุน

และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและอุตสาหกรรมสมัยใหม่มาเป็นเวลานานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว

ย่อมมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปบุกเบิกการลงทุนในแผ่นดินบรรพชน

ทั้งที่วัตถุดิบ แรงงานคนถูก และตลาดขนาดใหญ่มหึมารองรับในอนาคตเป็นธรรมดา

เพราะนักลงทุนเหล่านี้เล็งเห็นแล้วว่าเงื่อนไขการลงทุนที่ประเทศจีน

เปิดกว้างให้กับพวกเขาเหมือนกับพวกชาวจีนโพ้นทะเลอื่นๆ ในภูมิภาคนี้

ย่อมทำให้การลงทุนของพวกเขาคุ้มค่าในการลงทุนระยะต้นอย่างแน่นอนแล้ว โ

อกาสที่จะสร้างกำไรมหาศาลในอนาคตก็ย่อมอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ไม่ยากเหมือนกัน

โดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งใช้แรงงานจำนวนมากที่กลุ่มทุนจีนในประเทศไทย

กำลังประสบปัญหาค่าแรงงานและค่าที่ดินในการจัดตั้งโรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา

นั้นย่อมมีการลงทุนมากกว่าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม

เมื่อหันกลับมาพิจารณาการเติบโตของบรรดากลุ่มทุนไทยเชื้อสายจีนอีกครั้ง

จะเห็นได้ว่าการที่เศรษฐกิจไทยโดยรวมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 5

มีส่วนสำคัญมากต่อการเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ทุนจีนในประเทศไทยโดยรวม

โดยเฉพาะกลุ่มทุนธนาคารและธุรกิจทางการเงิน

ซึ่งกลายเป็นกลุ่มที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มากที่สุด

 

จากหนังสือ จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ - รศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ


edit @ 13 Dec 2008 21:17:44 by Cosmetic Science@MFU

Comment

Comment:

Tweet

I do not do nothing for nothing. I Buy a research intentionally. I realize that I will surely get good marks.

#15 By Rice32Verna (193.105.210.41) on 2011-11-29 07:09

ขอบคุณนะ
มาโพสบ่อยๆนะ
หาอ่านมานานล่ะ

#14 By ตาหวาน (202.28.45.15) on 2008-12-16 22:34

คนไทยน่าจะทำงานเอาอย่างคนจีนบ้างนะ
เศรษฐกิจจะได้พัฒนาไปมากกว่านี้...sad smile

#13 By ใบบัว (202.28.45.15) on 2008-12-16 22:23

ตอนนี้คนไทย มันไม่ขยันหรอก

เพราะมันกำลังตีกันที่กรุงเทพ - -

#12 By VVVV CHER (58.8.227.189) on 2008-12-15 19:08

ขอบคุณค่ะ ที่เอาบทความนี่มาให้อ่านกัน

#11 By (202.28.45.15) on 2008-12-15 18:40

เสื่อผืน...
หมอนใบ...
ความขยัน...
ความอดทน...
และความกตัญญู...

คงเป็น keyword ที่จะพูดถึงชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินเกิดได้ดีที่สุด

ดีครับ อยากให้คนไทยทำได้แบบนี้มั่งจัง...
question

#10 By TeDDy 147 (222.123.16.184) on 2008-12-15 16:31

มีประโยชน์ต่อเรามากเลย
ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลยคร่า

#9 By 13 (202.28.45.15) on 2008-12-12 21:11

ขอบคุนมมากๆ...ที่ทำให้มองเห็นการคิดในมุมต่างๆของคนจีน.....

#8 By (61.7.171.34) on 2008-12-12 11:11

ว้าว ว้าว

ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยะว่าเป็นมากันอย่างงี้นี่เอง

#7 By pp (118.172.196.11) on 2008-12-11 10:14

เข้ามาแล้วได้ความรู้จิง ๆ

ขออนุญาตินำรูปไปใช้ประกอบรายงานนะค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ^^

#6 By Hizza (124.121.95.93) on 2008-12-10 00:20

อู้ววว


คนจีน

คนไทย...


...เศรษฐกิจเปนบทความที่น่าสนใจมากๆ


อีกทั้งยังมีผล ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราๆด้วยเรื่องแบบนี้ ไม่อ่าน ไม่ได้แล้ว


วู้วววววว!big smile

#5 By BESTTTTTTTT (119.42.77.244) on 2008-12-09 23:21

คนจีนก็มีส่วนช่วยให้ไทยเจริญเหมือนกันนะเนี่ย

คนไทยก็น่าจะทำอะไรเพื่อประเทศตัวเองมั่งนะ

ไม่ใช่ทะเลาะกันอยุนั่นแหละ

#4 By HuiMei (202.28.45.15) on 2008-12-09 10:05

ขอบคุนมากครับ ผมอ่านแล้วรู้สึกมองเห็นความสำคัญของชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อเศรษกิจไทย มีสาระได้ความรู้มากเลยครับ อัพบ่อยๆๆนะครับ

#3 By นายข้าวนึ่ง (222.123.210.78) on 2008-12-09 04:39

#2 By Cartoon (202.28.45.15) on 2008-12-08 22:58